Documents

Informacions inici de curs 2018-2019

NOFC : Normativa d’organització i funcionament del centre 

PAD: Pla d’atenció a la diversitat 

Currículum d’educació Primària 

Autorització per assistir a les sortides i activitats que l’escola organitzi: Autorització sortides i activitats complementàries

Autorització medicació: Autorització medicació

Autorització a recollir al nen/a en acabar les activitats lectives: Autorització recollida 

Informació sanitària i  autorització per a l’administració de Paracetamol: Informació sanitària i paracetamol 

Autorització per sortir sol de l’escola : Sortida sol 

Autorització per portar el mòbil a l’escola: Autorització mòbil