Documents

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE: Projecte lingüístic de centre 


Autorització per assistir a les sortides i activitats que l’escola organitzi: Autorització sortides i activitats complementàries. C

Autorització medicació: Autorització medicació.

Autorització per portar el mòbil a l’escola: Autorització mòbil

Informació sanitària i  autorització per a l’administració de Paracetamol: Informació sanitària i paracetamol .

Autorització a recollir al nen/a en acabar les activitats lectives: Autorització recollida 

Autorització per sortir sol de l’escola : Sortida sol